Cám ơn đánh giá của bạn!

Về trò chơi này

Cùng chơi và chia sẻ Bonk.io tại Friv.Asia

Hưỡng dẫn và Các phím

[Arrows] keys to move
[X] key to make yourself heavier
Stay on [screen] key to survive!
Hold [x] key to brace before a collision with an enemy, but while holding x you are much less manoeuvrable.
To bounce yourself higher, press [down] key on the way down, and [up] key on the way up!

Thẻ và đối tác

Video hưỡng dẫn

Các trò chơi khác