Cám ơn đánh giá của bạn!

Về trò chơi này

Cùng chơi và chia sẻ Basketball Stars tại Friv.Asia

Hưỡng dẫn và Các phím

1 player controls
WASD or arrow keys to move
X/L to shoot/steal
S to pump/block
A+A or D+D or left/right arrow twice to dash
K/Z to super shot
2 player controls
To move, player 1 use WASD and player 2 use arrow keys
To shoot/steal, player 1 use B and player 2 use L
To pump, player 1 use S and player 2 use down arrow
To dash, player 1 use A/D twice and player 2 use left/right arrow twice
K to super shot

Thẻ và đối tác

Video hưỡng dẫn

Các trò chơi khác